Малките български деца да бъдат ...

Сдружение „Елисавета Кларк и Пенка Касабова"

Мисия на неправителствената организация

Да обединим усилия за защита на интересите на най-младите граждани на Република България – децата посредством тяхното възпитание и обучение, както и чрез подрепа и обучение на родителите им, квалификация и усъвършенстване уменията на учители и специалисти от сферата на помагащите професии.

Цели на организацията

1. Да възстанови и обогати, в условията на съвременното обществено-културно пространство, идеите и целите на Фондацията по предучилищно образование в България, основана през 1940 г. от г-ца Елисавета Кляп Кларк .  
2. Да съдейства за създаването и разпространяването на нови взаимоотношения между деца, родители и учители, изградени на основата на любов, взаимно доверие и отговорност.  
3. Да прилага нови, хуманистични модели и подходи за грижа, възпитание и обучение на деца, от родители, учители и професионалисти, разпространява получените позитивни резултати.  
4. Да осъществява идеите, заложени във Всеобщата декларация за правата на човека и Конвенцията за правата на детето.  
5. Да развива и разпространява идеите за зачитане от родители и учители на индивидуалната уникалност и самоценност на всяко дете.  
6. Да работи за професионалното развитие на млади учители.  
7. Да организира консултации и семинари за работа с родители на малки деца за помощ и подкрепа при реализиране на родителските им задължения.  
8. Да организира подходящи форми за подкрепа и превантивна помощ на родители и учители във връзка с поведенчески, когнитивни, социални и емоционални проблеми на децата и учениците.  
9. Да осъществява международен обмен на идеи, програми и практически методи за работа с деца, учители и родители.  
10. Да прилага утвърдената международна добра практика за професионална квалификация на специалисти в областта на образованието.  
11. Да работи за запазване, развитие и разпространение на българската култура, традиции и обичаи в областта на образованието на децата, родителите и учителите.  
12. Да помага за ефективното развитие на обществото в България, като възпитава и обучава малкото дете в ценности, добродетели, духовност и творчество.  
13. Да съдейства пред компетентни органи за хармонизиране на българското законодателство с европейското и международно законодателство за защита на правата на децата.

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info